Miljö och kvalitet

Kthab:s fordon och maskiner uppfyller kraven för att vara 
gröna enligt Vägverkets krav.
De uppfyller även storstädernas miljökrav för att få
trafikera miljözonerna.

Fordonen och lasten är fullt försäkrade och vi har de
tillstånd och dispenser som behövs för att transporter
och lyft ska ske på ett säkert sätt.

Fordon och maskiner är besiktigade enligt de lagkrav
som ställs och personalen har nödvändiga förarbevis
och kompetens som krävs.

Sveriges Åkeriföretag